Croeselaan

Projectomschrijving

Status project

in uitvoering

Geplande bouw

Maandag 19 maart 2018


De Croeselaan is een belangrijke toegangsweg tot het Stationsgebied. Er verandert de komende tijd veel in en langs deze laan: de Rabobank heeft hier al een nieuw hoofdkantoor, het terrein van de Knoopkazerne werd kantoor De Knoop, het Jaarbeursplein wordt heringericht en op het Jaarbeursterrein is een een bioscoop gebouwd. Tussen De Knoop en de Rabobank kwam de Moreelsebrug over het spoor.

Herinrichting Croeselaan tussen Westplein en de Van Zijstweg

De Croeselaan wordt een groene zone met ruim baan voor fietsers en voetgangers. Dat staat in het Voorlopig Ontwerp dat het college op 17 november 2015 goedkeurde. Het ontwerp zorgt voor een goede aansluiting van de Croeselaan op het toekomstige Jaarbeursplein. Ook geeft het ontwerp een eerste invulling aan de duurzaamheidsambities zoals vastgelegd in de Toekomstvisie Utrecht Centrum ‘Healthy Urban Boost’.

Op een informatieavond voor de buurt op 21 februari 2017 is deze presentatie gegeven.

Ruim baan voor fietsers en voetgangers

In het ontwerp voor de Croeselaan komt een brede middenberm met eromheen twee éénrichtingswegen voor het autoverkeer. De Croeselaan zal een 30 km/h zone worden. De 'knip' in de Croeselaan ligt in het ontwerp bij de inrit van de parkeergarage voor het Beatrixgebouw. Het fietsverkeer wordt gescheiden van het autoverkeer. Aan de kant van de Jaarbeurs komt een comfortabel en breed tweerichtingsfietspad met rood asfalt. Dit hoofdfietspad is kruisingsvrij vanaf het Westplein tot aan de Van Zijstweg.

Meer bomen, minder verharding

Het bovenstaande verkeerskundig concept maakt van de toekomstige Croeselaan een weg met minder verharding en meer ruimte voor groen; zo komen er vijf rijen bomen in plaats van de huidige twee. Het ontwerp van de brede middenberm wordt nog verder uitgewerkt. Er zal een wandelroute komen en bijvoorbeeld ruimte voor het opvangen en hergebruiken van regenwater (wadi).

Omgeving betrokken

Bewoners, gebruikers en ondernemers van en rond de Croeselaan zijn vroegtijdig betrokken bij het opstellen van het ontwerp. Ze kregen de schetsen te zien en konden hun opmerkingen, vragen en wensen doorgeven. Samen met de inbreng van deskundigen is het ontwerp verder uitgewerkt. De aanhechting van het nieuwe deel op het bestaande deel van de Croeselaan is met de direct belanghebbenden en aanwonenden in 2016 en 2017 verder vormgegeven.

Vervolgproces en fasering

Rond de zomer van 2018 moet de Croeselaan klaar zijn om aan te kunnen sluiten op de nieuwe parkeergarage. Tot medio 2017 is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor aanvullende maatregelen ten aanzien van duurzaamheid en gezonde verstedelijking, inclusief de mogelijkheden voor financiering van deze maatregelen. Vanaf medio 2017 is gestart met het opstellen van contractdocumenten voor de uitvoering en het aanbestedingstraject. De aannemer is geselecteerd op deze criteria. Dura Vermeer werkt de plannen nu verder uit.

Werkzaamheden

Aan de Jaarbeurspleinkant van de Croeselaan wordt gewerkt aan de inrit van de ondergrondse parkeergage. De werkzaamheden aan de herinrichting van de Croeselaan beginnen in 2017. In 2018 moet dit werk, tegelijk met de oplevering van de parkeergarage Jaarbeursplein, klaar zijn.