Stationsgebied Fase 2

Projectomschrijving

Status Project

In voorbereiding

Geplande bouw 

2020-2030

De ontwikkeling van het Stationsgebied is opgedeeld in twee fases.  Fase 1 loopt tot medio 2020 en de daaropvolgende fase 2  tot 2030. De volgende gebiedsdelen vallen onder fase 2:

-  Jaarbeursgebied

-  Westplein-Lombokplein en omgeving

-  Catharijnesingel Zuid

-  Verbreding water Van Sijpesteijntunnel

-  Smakkelaarsveld 

Jaarbeursgebied

Gemeente en Jaarbeurs zijn in gesprek over de toekomst van het Jaarbeursgebied. In 2014 is een afsprakenkader afgesloten.De gemaakte afspraken worden uitgewerkt in een nieuwe ontwikkelovereenkomst tussen gemeente en Jaarbeurs. Het uitgangspunt is dat de Jaarbeurs haar activiteiten op een kleiner grondgebied concentreert en dat de gemeente Utrecht de vrijkomende delen herontwikkelt. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken wordt een structuurvisie voor de toekomst van het Jaarbeursterrein voorbereid, waarin tevens de hoofdinfrastructuur voor het Westplein is vastgelegd.

Westplein-Lombokplein en omgeving

Voor het Westplein heeft de gemeente samen met de ontwikkelgroep Lombok Centraal een ontwikkelvisie  ‘Lombokplein en omgeving’ opgesteld. In deze visie zijn drie varianten voor de hoofdinfrastructuur op het Westplein uitgewerkt: wel of geen tunnel voor auto’s, of een combinatie daarvan. In de toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost heeft het college een keuze gemaakt voor een autoluw Westplein, zonder tunnel .

Catharijnesingel Zuid

Voor de Catharijnesingel Zuid is al een ontwerp gemaakt om het water terug te brengen in de singel. De financiering ontbreekt echter; voor het plan is ongeveer € 12 tot 15 miljoen nodig, de gemeente heeft in haar begroting tot 2017 € 7,6 miljoen gereserveerd.

Verbreding water Van Sijpesteijntunnel

Het plan is om de Leidsche Rijn bevaarbaar te maken voor rondvaartboten. Om twee boten elkaar te laten passeren door de Van Sijpesteijntunnel moet het water hier worden verbreed.  Er is echter nog geen geld om dit plan mogelijk te maken.

Smakkelaarsveld

Nu de bouw van de Bieb++ niet doorgaat, wordt een nieuw ontwerp van het Smakkelaarsveld voorbereid. Door het niet doorgaan van de Bieb++ is de financiering van de aanleg van de Leidsche Rijn en het park vooralsnog weggevallen.

Werkzaamheden