â??Biowasmachineâ?? mogelijke oplossing voor ondergrond Stationsgebied

25 Januari 2008

Een unieke biowasmachine is mogelijk de oplossing voor de grondwaterverontreiniging in de ondergrond van het Stationsgebied.

De gemeente Utrecht komt na uitgebreid vooronderzoek tot deze conclusie. Bij de herontwikkeling van dit grootschalige gebied lijkt deze innovatieve oplossing goede kansen te bieden voor de winning van duurzame energie en bodemsanering.

Door verspreid in het Stationsgebied op grote schaal warmte-koude opslag toe te passen ontstaat in de ondergrond een systeem waarbij het grondwater voortdurend in beweging is (net als in een wasmachine). Het continue onttrekken en infiltreren van grondwater, beïnvloedt de stromingssnelheid- en richting van het grondwater. Verwacht wordt dat dit een positief effect heeft op de sanering dan wel beheersing van vervuild grondwater. In combinatie met deze dynamiek heeft ook de verhoogde temperatuur, die bij warmte- koude opslag ontstaat, een positief effect op de natuurlijke afbraakprocessen in de ondergrond.

Met alle bouwprojecten in het centrum van de stad de komende jaren is de kans op verspreiding van de bekende gevallen van grondwaterverontreiniging aanwezig. Ieder individueel project moet in principe voor zichzelf maatregelen treffen om verspreiding in de ondergrond te voorkomen. Op basis van recente gegevens blijkt dat een aantal grondwaterverontreinigingen in de ondergrond in elkaar overlopen. Inmiddels is onderzoek naar de omvang van dit gebied opgestart. Dit is belangrijk omdat de gemeente verwacht hier een gebiedsgerichte aanpak te kunnen realiseren. Uit het vooronderzoek blijkt dat een oplossing daarmee naar verwachting niet alleen eenvoudiger maar ook financieel aantrekkelijker zal zijn voor alle partijen. Als verder onderzoek positief uitvalt, is er in de ondergrond van het Stationsgebied dus straks sprake van een integrale aanpak van de grondwaterverontreinigingen en niet meer van individuele saneringslocaties.

Het tegelijkertijd benutten van de ondergrond voor duurzame energie (warmte-koude opslag), ondergronds bouwen en het aanpakken van de verontreinigingen, lijkt voor alle partijen een positieve aanpak. Het college heeft ingestemd met de notitie ‘Integrale oplossing voor ondergrond Stationsgebied’ waarin de milieurandvoorwaarden voor de uitvoering zijn vastgelegd. De komende maanden worden gebruikt om een definitief voorstel incusief financiering van de uitvoering te maken. Essentieel onderdeel hiervan is het aanbrengen van een grondwatermeetnet. Zodra de gegevens hiervan beschikbaar zijn, start de verdere uitwerking van de aanpak.