Akkoord over aanpak vertramming Utrecht CS en De Uithof

12 Maart 2009

De dagelijks besturen van de stadsregio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht gaan akkoord met een aanpak die leidt tot een gezamenlijke projectorganisatie voor de aanleg van de tramlijn Utrecht CS – Uithof.

Nauwe samenwerking van BRU en gemeente Utrecht is belangrijk bij het vinden van oplossingen voor onder meer de koppeling in het Stationsgebied van de bestaande tramlijn Utrecht CS-Nieuwegein/IJsselstein en de nieuwe lijn naar de Uithof. Ook moet de financiering van aanleg en exploitatie van het tramproject geregeld zijn voordat tot definitieve uitvoering van het tramproject kan worden besloten.

In september 2007 hebben het dagelijks bestuur van het BRU en het college van Utrecht, naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie naar vertramming van de HOV-om-de-Zuid, besloten om nader onderzoek te doen. Het gaat daarbij om de inpassing van de tram in het Stationsgebied van Utrecht en hoe de kruising van een eventuele tramlijn met de Oosterspoorbaan vormgegeven moet worden.
Verwacht wordt dat hierover in de loop van 2009 duidelijkheid komt. Die duidelijkheid is nodig om de totale kosten van het project in beeld te brengen, op basis waarvan de financiering van het project geregeld kan worden.

Projectfasering
Bij dit tramproject is sprake van meerdere partijen met elk hun eigen belangen en bevoegdheden en verantwoordelijkheden en diverse (onder andere financiële) risico's. Dat vraagt om een goede aanpak van het plan- en besluitvormingsproces, waarin al vanaf de start helderheid bestaat over rollen, verantwoordelijkheden, planning en organisatie.

BRU en gemeente Utrecht hebben het hele samenwerkingsproces opgedeeld in verschillende fasen. Na de instemming met het Plan van Aanpak volgt dit voorjaar het intentiebesluit over de aanpak van het project. Vervolgens wordt een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt (planning juni 2009) waarin de afspraken worden vastgelegd over de organisatie van het tramproject. Er komt dan een gezamenlijke projectorganisatie, die verantwoordelijk wordt voor de voorbereiding. Naar verwachting kan dan in 2010 definitieve besluitvorming over de uitvoering van de tramlijn naar de Uithof plaatsvinden. Daarbij moet ook de dekking van de kosten, thans geraamd op circa 200 tot 230 miljoen euro, volledig zijn geregeld. De uitvoering van het tramproject is voorzien in de periode 2010-2014.