Principebesluit en 110 miljoen EURO rijkssubsidie voor tram naar Uithof

31 Mei 2011

Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht en zijn verheugd dat het Rijk definitief 110 miljoen euro beschikbaar stelt voor de Uithoflijn.

Minister Schultz van Haegen: “Alles bij elkaar denk ik dat het geld voor deze tramlijn heel goed besteed is. Het levert een mooie bijdrage aan de bereikbaarheid van Utrecht en de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio.”

Door de Rijksbijdrage konden het dagelijks bestuur van de regio Utrecht en het college van b en w van Utrecht elk het principebesluit (‘projectbesluit’) nemen voor een tram- in plaats van een busverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof. Naast de eenmalige investering moeten dan ook de jaarlijkse lasten gedekt zijn. Verder moet de inpassing in het stationsgebied nader worden uitgewerkt.

Dekking voor de investering hiermee rond
De tram, zo stelt ook het Rijk vast, is nodig om de verwachte groei in het openbaar vervoer op te vangen en stad en regio in de toekomst bereikbaar te houden. Zo blijft de Utrechtse binnenstad leefbaar en kan De Uithof zich ontwikkelen tot Utrecht Science Park.
De principekeuze voor een tram wordt op 15 juni voorgelegd aan het algemeen bestuur van BRU. De gemeenteraad van Utrecht wordt op 28 juni gevraagd om de gemeentelijke bijdrage voor de busbaan beschikbaar te stellen voor de tram. De totale investering vergt 321 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit lokale en regionale gelden en de toegezegde 110 miljoen euro van het Rijk. Daarmee is de dekking voor de investering rond.

Besluit tot uitvoering in december, als exploitatie en inpassing rond zijn
Bestuur Regio Utrecht is verantwoordelijk voor de realisatie van de tramverbinding. Het algemeen bestuur van BRU besluit in december definitief over de uitvoering. Dan moet de jaarlijkse exploitatie zijn uitgewerkt en moeten de jaarlijkse lasten van de tramlijn financieel zijn verantwoord. De inpassing van de tram in het Stationsgebied en de OV-terminal moet nog precies in beeld worden gebracht.

Rijk bevestigt dat tramlijn noodzakelijk, rendabel en haalbaar is
In december 2010 had de minister van Infrastructuur en Milieu al aangegeven 110 miljoen euro te willen bijdragen aan de realisatie van de Uithoflijn als dit rendabel blijkt. Nu uit toetsing blijkt dat de maatschappelijke opbrengsten hoger zijn dan de kosten, is de rijksbijdrage zeker gesteld. De tramlijn is noodzakelijk, rendabel en haalbaar.

Meer weten? www.utrecht.nl/uithoflijn