Verbeteringen toegankelijkheid Stationsgebied

4 Juli 2011

De afgelopen maanden is op advies van belangengroepen Solgu en Cosbo een aantal verbeteringen in de toegankelijkheid van het Stationsgebied doorgevoerd.

Het gaat zowel om zichtbare aanpassingen op straat, het intensiveren en structureren van overleggen en nog verder uit te werken en te onderzoeken acties op toegankelijkheidsgebied.

Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan de oostkant Stationsgebied

Op de kop van de Kiss & Ride aan het Stationsplein, dichtbij de oversteek naar de reizigerslift, is ruimte vrij gemaakt voor twee parkeerplaatsen bestemd voor mensen met een beperking. Hier kunt u maximaal één uur parkeren. Dit is gratis voor mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart . Deze parkeerplaatsen worden begin juli 2011 gerealiseerd.

Nieuwe halteplaats voor regiotaxi op busstation zuid

ProRail heeft inmiddels een nieuwe halteplaats voor de regiotaxi gerealiseerd. Deze bevindt zich op het busstation zuid nabij de bestaande reizigerslift.

Werken met een algemeen telefoonnummer

Het telefoonnummer 030-286 9650 en het meldpunt op deze site is het centrale meldpunt voor vragen, klachten en opmerkingen voor alle gebruikers in het Stationsgebied. Dit nummer is tijdens kantoortijden bereikbaar.
Wanneer er buiten werktijden gewerkt wordt, wordt de directe omgeving hierover geïnformeerd en wordt een nummer van de aannemer vermeld.
In en bij de liften hangen storingsnummers die 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar zijn. Mensen met een functiebeperking die een reis met de trein maken, kunnen daarnaast nog dagelijks van 05.00 – 02.00 uur bellen met 030-2357823 voor vragen en hulp.
Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om één centraal nummer voor alle partners in te stellen dat continue bereikbaar is.


Stewards

Nu werken de stewards alleen op het station. Met NS bespreken we de mogelijkheden om deze service voor gebruikers van een groter deel van het Stationsgebied te leveren, in het bijzonder voor mensen met een beperking.

Looproutes door Stationsgebied voor mensen met  een beperking

In overleg met onder andere Solgu en Cliëntenbelang Utrecht is een aantal bestemmingen bepaald in het Stationsgebied. Op basis daarvan zijn looproutes opgesteld. De looproutes zijn voor het doorkruisen van en het bereiken van bestemmingen in het gebied (zoals bussen, taxi's, fietsenstallingen, winkels, kantoren, woningen) en heeft aansluiting op looproutes in de oude stad. Ze zijn zo goed mogelijk toegankelijk en logisch, waarbij de richtlijnen uit "Voetpaden voor Iedereen" de leidraad zijn. Op 21 juni is er “proef gelopen” en de routes worden met grote regelmaat geschouwd en waar nodig verbeterd. Bij deze schouwen zal POS de kennis en kunde van Cliëntenbelang Utrecht aanwenden om scherp en kritisch het resultaat te bekijken.

Alle gebruikers en zeker mensen met een beperking hebben baat bij continue routes. Het is alleen niet te vermijden dat routes in de komende jaren veranderen door bouwactiviteiten binnen het Stationsgebied. Zo zal de noordelijke verbinding via Smakkelaarsveld – Vredenburg-Noord verschillende malen verplaatst worden in verband met werkzaamheden aan de Vredenburgknoop en de herinrichting van Vredenburg-Noord. De zuidelijke route via Mariaplaats zal beïnvloed worden door de verlegging van kabels en leidingen ter hoogte van het Moreelsepark en de sloopwerkzaamheden aan de Mariaplaatsbak-noord.

Op deze website worden de toegankelijke routes bekend gemaakt en ook de wijzigingen daarop worden tijdig aangeven. De wijzigingen worden daarnaast tijdig doorgeven aan de diverse belangenorganisaties in de stad zoals SOLGU en COSBO. De komende maanden wordt er gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheidsinformatie op deze site.  

Aansluiting van de fietslijnen op de binnenstad en het Stationsgebied

De fietsverbindingen binnen het Stationsgebied dienen - net als de looproutes - goed toegankelijk te zijn en logisch. Ook hier geldt dat deze onderhevig zijn aan invloeden van bouwactiviteiten. Waar mogelijk worden knelpunten al vooruitlopend op de eindsituatie aangepakt en opgelost. Zo wordt binnenkort de fietsverbinding verbeterd tussen het Stationsplein en de Mariaplaats. De ontwerpen hiervoor zijn nagenoeg afgerond, de financiering is gevonden en de plannen worden besproken met onder andere de Wijkraad Binnenstad, de Klankbordgroep Mariaplaats en de Fietsersbond.


Intensiveren en structuren overleggen
De Projectorganisatie Stationsgebied structureert en intensiveert samen met ProRail de overleggen met een aantal belangenorganisaties zoals COSBO, SOLGU en Fietsersbond. Eens per 2 maanden vindt er vanaf nu overleg plaats waarin alle tijdelijke (verkeers)maatregelen inclusief wijzigingen en planning worden besproken en afgestemd.

Terug naar homepage