Bestemmingsplan aanleg 2e Asselijnstraat ter inzage

20 September 2011

Het college heeft vandaag het ontwerp-bestemmingsplan 2e Asselijnstraat vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Voordat over vijf jaar de nieuwe OV-terminal met bijbehorende busstations klaar is, komt er begin 2013 eerst een tijdelijk busstation, achter de Knoopkazerne. Het busverkeer wordt dan ontsloten via de huidige Mineurslaan en tijdelijk via de nieuw aan te leggen 2e Asselijnstraat. Om deze straat, die parallel aan de huidige Asselijnstraat ligt, aan te leggen is een wijziging in het bestemmingsplan nodig.  

Ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van 6 oktober t/m 16 november 2011. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden van een reactie voorzien en zo nodig wordt het ontwerp-bestemmingsplan aangepast. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.
De 2e Asselijnstraat wordt in eerste instantie gebruikt voor de definitieve ontsluiting van TNT en tijdelijk voor de ontsluiting van het tijdelijke busstation en het bouwverkeer voor de OV-terminal. Zodra de Verlengde Van Zijstweg in eigendom van de gemeente is, gaat het busverkeer over deze weg rijden in plaats van over de 2e Asselijnstraat.

Infoavond

Om toelichting te geven op de inhoud van het bestemmingsplan, de te volgen procedure en de resultaten van de onderzoeken naar de verkeers- en luchtkwaliteitseffecten wordt in het Infocentrum Stationsgebied op 6 oktober een informatiebijeenkomst georganiseerd. Bewoners van Dichterswijk en omgeving ontvangen hiervoor deze week een uitnodiging.