Doorbraak bij afspraken tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht

10 April 2014

Een ruilverkaveling waarbij Jaarbeurs het westelijke deel en de gemeente het oostelijke deel van het Jaarbeursterrein herontwikkelt. Een tweezijdige ingang voor de Jaarbeurs. Het verplaatsen van de parkeerruimte naar de overzijde van het Merwedekanaal en het vergroenen van het hele jaarbeursgebied. Dat zijn de vier belangrijkste onderdelen voor het nieuw afsprakenkader "Hoofduitgangspunten herontwikkeling Jaarbeursgebied" die de gemeente en Jaarbeurs willen maken. Na de zomer van 2014 wordt de hierop gebaseerde uitgewerkte stedenbouwkundige visie aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gesprekken over de herontwikkeling van het Jaarbeursgebied zijn al jaren gaande. Het nieuwe kader betekent een doorbraak en een kwaliteitsimpuls voor het gebied. In 2006 was het nog de bedoeling dat Jaarbeurs zich zou terugtrekken op het zuidelijke deel van het terrein en de gemeente het noordelijk deel zou gaan herontwikkelen. Uiteindelijk bleek voor beide partijen de variant met een oost-westruilverkaveling gunstiger. Voor de gemeente is het aantrekkelijk dat met de nieuwe afspraken het autoverkeer in het centrum teruggedrongen wordt door het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de overkant van het Merwedekanaal. Vanaf 2023 gaat de gemeente de huidige parkeergebieden P1 en P3 en de Prins van Oranjehal op het oostelijke deel van het terrein herontwikkelen. Dat is het deel tegen de Croeselaan aan. Jaarbeurs heeft de voorgenomen plannen al eerder toegelicht tijdens de raadsinformatieavond op 11 februari jl.

Wat betekenen de nieuwe afspraken?

In fase 1 (kop Jaarbeursterrein) hebben de afspraken tot gevolg dat Jaarbeurs de ontwikkelaar blijft van de megabioscoop, van de Foodcourt en het nieuwe entreegebouw. Maar de ontwikkelrechten van de overige twee projecten in de kop Jaarbeurs, die van casino en hotel, worden overgedragen aan de gemeente. De eerste twee bouwlagen op deze twee kavels worden ingevuld met functies op het gebied van 'kunst, cultuur, vrijetijdsbesteding en entertainment'.

Voor fase 2, dat is na 2023, verandert het volgende:

  • Jaarbeurs krijgt iets minder ruimte, waardoor ca. 80.000 m2 vrijkomt voor nieuwe functies.
  • Minstens 6200 van de 6500 Jaarbeursparkeerplaatsen worden verplaatst naar de overkant van het Merwedekanaal. Dit leidt tot een afname van verkeer op de Croeselaan en de Van Zijstweg. De 300 overblijvende parkeerplaatsen zijn gebonden aan het gebruik van het Beatrixgebouw. Daarom onderzoekt Jaarbeurs of deze parkeerplaatsen zijn te realiseren in het Beatrixgebouw zelf.
  • Om de Van Zijstweg en Croeselaan zo veel mogelijk te ontlasten, legt Jaarbeurs op eigen terrein een nieuwe ontsluiting aan voor haar expeditieverkeer. Jaarbeurs gaat onderzoeken hoe dit het beste kan, bijvoorbeeld door de aanleg van een extra brug over het Merwedekanaal.
  • Jaarbeurs en gemeente onderzoeken samen of een transferium aan de overkant van het Merwedekanaal kan bijdragen aan het oplossen van distributievraagstukken in het hele centrumgebied. Doel is verdere vermindering van het autoverkeer.
  • De vergroening van het gebied is nu een duidelijke ambitie.

Vervolgstappen

Na de zomer van 2014 wordt aan de gemeenteraad een stedenbouwkundige visie op hoofdlijnen voor fase 2 (inclusief de toekomst van het Westplein) en een ontwikkelovereenkomst tussen Jaarbeurs en gemeente voorgelegd. Uiteindelijk zullen de afspraken resulteren in een totale herontwikkeling van Jaarbeurs tussen 2015 en 2023. Daarna kan de gemeente met het dan vrijgekomen oostelijk gebied aan de slag.

Downloads